ppt背景图片,ppt模板免费下载,ppt制作_扑奔PPT
  • 用户登录

清新绿色个人简历自我介绍模板

清新绿色个人简历自我介绍模板
清新绿色个人简历自我介绍模板
清新绿色个人简历自我介绍模板
清新绿色个人简历自我介绍模板
清新绿色个人简历自我介绍模板
清新绿色个人简历自我介绍模板
清新绿色个人简历自我介绍模板
清新绿色个人简历自我介绍模板
清新绿色个人简历自我介绍模板
清新绿色个人简历自我介绍模板
清新绿色个人简历自我介绍模板

一份精美的个人简历自我介绍ppt模板。草绿色背景,微立体扁平化设计,风格简约清新,漂亮的动态播放效果,包括个人简单介绍、教育经历、工作经验、技能专长等。可用于制作个人求职简历或自我介绍幻灯片。使用字体:Century Gothic。

扑奔PPT提供精美好看的个人简历ppt模板求职简历模板清新绿色个人简历自我介绍模板,本主题是求职简历模板清新绿色个人简历自我介绍模板,附件大小为760.36KB。
  • 所属分类: 求职简历模板
  • 下载权限: 注册会员
  • 文件大小: 760.36KB
文件下载地址
  • 七牛云服务器